Avgl

Strategy & Investments

שם העסק
 דוגמא לתכנית עסקית
תאריך
לפרטים נוספים ניתן לייצור קשר עם :
( להוסיף קשרלהוסיף שם ופרטי קשר )
תוכן עניינים
פרק
עמוד
תמצית מנהלים
רעיון עסקי/צורך
תאור המוצר /השירות
תאור השוק/הענף
תאור התחרות
מודל עסקי
שיווק ומכירות
תפעול וכ"א
תחזיות פיננסיות
נספחים
.
.
תמצית מנהלים
תמצית מנהלים צריכה להיכתב בצורה שתעביר את המסרים המרכזיים של
התוכנית העסקית , תייצר עניין אצל הקורא ותציג משמעויות עיקריות של התוכנית העסקית.
בדרך כלל פרק זה נכתב בסוף העבודה לאחר השלמת התוכנית העסקית ואורכו עד 3 עמודים
.
הרעיון העסקי/הצורך
בפרק זה צריך להתיחס לשאלה "מדוע כדאי להקים את העסק" , מה ההזדמנות אותו העסק בא
לנצל. צריך להסביר גם בקצרה על מהות העסק וכיצד הוא עונה על הצורך של השוק. חשוב
להתיחס לערכים שהעסק מייצר ללקוחותיו. פרק זה צריך להיות באורך של עמוד עד עמוד וחצי
.
המוצר/שירות
תאור המוצר/שירות
הסבר על התמחיר התיחס לעלויות יצור, תשלומי ההעברה עם ישנם, העמסות ורווח.
רצוי להסביר את תפיסת התמחיר
השוואה למוצרים/ שירותים מתחרים לבנות טבלת השוואה עם פרמטרים רלוונטים
.
תאור הענף/השוק
תאור השוק- תאר את הענף ברמת מאקרו
גודל הענף, מספר שחקנים, שרשרת האספקה/ערך וכד'
שוק היעד הסבר על קהל היעד, הרגלי הצריכה שלהם, מיקומם הגיאוגרפי, צרכים וכד'
.
תאור התחרות
תאר את המתחרים העיקריים רצוי בתוך טבלת השוואה עם פרמטרים רללונטיים
אפשר ואף רצוי להוסיף טבלאות מיצוב שונות המציגים את חלוקת השוק על פי מגוון, מחיר,
איכות וכד'
המודל העסקי פרק זה יש להתיחס במקרים בו מדובר במיזם עם מודל הכנסות מורכב ולא
מכירה ישירה של שירותים או מוצרים
ממה העסק ירוויח כסף וכיצד
.
שותפויות אסטרטגיות
.
שיווק ומכירות
תמהיל השיווק
הסבר על אסטרטגיית השיווק ואמצעים עיקריים למשיכת לקוחות
יעדים שיווקיים ותחזית מכירות את תחזית המכירות יש לשים בטבלה
אמצעים ותקציבים
אמצעי שיווק /פרסום
עלות חודשית בש"ח
עלות שנתית בש"ח
הערות
.
תפעול וכ"א
הסבר על אופן התפעול של העסק
מבנה הארגון וכ"א צרף תרשים ארגוני
עלויות שכר
תפקיד
ספר עובדים
עלות שכר חודשי
עלות שכר שנתי
סה"כ
מבנה עלויות הנהלה וכלליות פירוט בטבלה 
סעיף הוצאה
עלות חודשית בש"ח
עלות שנתית בש"ח
.
תחזית פיננסית
5. תוכנית תפעולית
תאר בקצרה את פעילות העסקית:
5 עלויות כוח אדם - ניתן להוסיף שורות בקובץ הוורד
קיים
לאחר
ההרחבה
סוגי
תפקיד
מספר
עובדים
עלות שכר
מעביד*
ברוטו
וסוציאליות
סה"כ עלות
חודשית
סה"כ עלות
שנתית
קיים
לאחר
ההרחבה
 במידה ואין מידע מפורט לעובד בכיר הנח שכר ברוטו + 30% , לעובד זוטר ברוטו +
.25%
.
5 עלות גולמית/ עלות המכר ..
א. עלויות ייצור לעסק יצרני בלבד
סעיף ההוצאות
עלות ליחידה עלות חודשית
עלות שנתית
עלות חומרי גלם
פחת, ציוד ומכשירי
ייצור
חשמל, מים וסילוק
שפכים לצורכי
ייצור
לא למילוי
אחר
סך הכל
.
ב. עלות המכר לחברה מסחרית בלבד
אחוז עלות המכר מסך המכירות _________
חודשי שנתי
מכירות
עלות המכר
אחר
סך הכל
ג. עלות השירות לחברה למתן שירותים בלבד
א. אחוז עלות המכר מסך המכירות _________
חודשי שנתי
עלות חומרים
פחת, ציוד ומכשירים
שכר עבודה לנותני
שירות
אחר
סך הכל
.
 הוצאות שווק ומכירות
חודשי שנתי
שכר עבודה לאנשי
שיווק ומכירות
תגמול ובונוסים אנשי
מכירות
פרסום וקידום מכירות
אחר
סך הכל
.
 הוצאות הנהלה וכלליות ..
סעיף ההוצאות סך בש"ח לחודש ב- % מסך ההכנסות
שכר דירה וארנונה
טלפון וסלולאר
הנהלת חשבונות
ביטוח
חשמל ומים
רו"ח, ייעוץ מקצועי
ואחר
רכב, ליסינג, דלק
וטיפולים
משרדיות ואחרות
אחר
סך הכל
.
6. תחזיות פיננסיות
 תחזית מכירות ורווחיות לשנים הבאות אלפי ₪
שנה 2015 2016 2017  
מכירות ביחידות
מכירות ש"ח
עלות המכירות בש"ח
רווח גולמי בש"ח
הוצאות מכירה הנהו"כ בש"ח
רווח תפעולי בש"ח
הוצאות מימון בש"ח
רווח לפני מס בש"ח
רווח נקי בש"ח
אחוז רווח גולמי
אחוז רווח תפעולי
אחוז רווח נקי
.
תחזית תזרים מזומנים באלפי ₪
 2017 2016 שנה 2015
רווח נקי
+ פחת
- השקעה
- גידול בהון החוזר
= יתרת תזרים לפני מימון
- החזר הלוואות
- החזר ההלוואה המבוקשת
= תזרים מזומנים חופשי
הקרן לעסקים קטנים ובינוניים
= תזרים מזומנים חופשי